§ 1.

Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania na zlecenie Zlecającego naprawy pojazdu/części

§ 2.

Warsztat Auto-Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Przyjmowanie, wydawanie pojazdów oraz podzespołów samochodowych odbywa się w/w dniach i godzinach, bądź po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.

Przyjmujący Zlecenie zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę o każdorazowym, ewentualnym wzroście kosztów naprawy w celu potwierdzenia bądź odmowy dalszej naprawy.

§ 4.

Zlecający zobowiązany jest uiścić opłatę najpóźniej w momencie odbioru pojazdu bądź podzespołu.

W przypadku odmowy zapłaty przez Zlecającego, Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo przetrzymania pojazdu oraz części w celu profesjonalnej weryfikacji jakości usług wykonanej przez Przyjmującego Zlecenie i sporządzenia kosztorysu naprawy przez właściwego biegłego Rzeczoznawcę Samochodowego, który będzie podstawą obiektywnego i rzetelnego dochodzenia zapłaty nieuiszczonej kwoty.

Zarówno Przyjmujący Zlecenie jak i Zlecający może zlecić sporządzenie opinii Specjaliście z zakresu techniki samochodowej.

§ 5.

Zawsze w godzinach pracy warsztatu Zlecający może skontrolować przebieg naprawy i uzyskać informacje dotyczącą naprawy przedmiotu umowy.

§ 6.

W razie przerwania naprawy z woli Zlecającego warunkiem odebrania samochodu/części jest wcześniejsze uregulowanie kosztów robót już wykonanych oraz kosztów zajęcia stanowiska pracy.

§ 7.

Przyjmujący Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Zlecającego.

§ 8.

Części, dostarczone przez Przyjmującego Zlecenie jak i Zlecającego, nie posiadające numerów katalogowych oraz żadnych oznaczeń mogących odróżnić je od innych tego typu podzespołów, Przyjmujący Zlecenie oznakowuje w celu uniemożliwienia szerzenia przestępstw polegających na oszustwach.

§ 9.

Zużyte części, które zostały wymontowane z pojazdu bądź zostały uznane za niesprawne podlegają zwrotowi w dniu odbioru auta a w razie nieodebrania podlegają utylizacji.

Części przeznaczone do regeneracji lub zregenerowane które nie zostały odebrane są przetrzymywane przez Przyjmującego Zlecenie przez okres 60 dni, następnie przechodzą na jego własność.

§ 10.

Termin wykonania naprawy ustalany jest indywidualnie.

Czas naprawy może się wydłużyć z winy podwykonawców bądź z powodu braku lub zwłoki w dostarczeniu niezbędnych części zamiennych.

Przyjmujący zlecenie po zakończeniu naprawy, powiadamia Zlecającego telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeśli jest to niemożliwe za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Zlecającego.

§ 11.

Zlecający ma obowiązek odebrać pojazd najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.

Jeżeli Zlecający nie odebrał pojazdu w wyżej wymienionym terminie, za każdy kolejny dzień przechowywania pojazdu naliczana jest opłata parkingowa w wysokości 10zł/doba.

§ 12.

Przyjmujący Zlecenie po wcześniejszej zgodzie Zlecającego, ma obowiązek usunąć wszystkie ujawnione wady pojazdu a w szczególności te niesprawności, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę Zlecającego.

§ 13.

Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd Przyjmującemu Zlecenie.

Osoba odbierająca pojazd zobowiązana jest do podpisania Umowy Zlecenia Naprawy pojazdu w celu potwierdzenia odbioru pojazdu.

§ 14.

Przyjmujący Zlecenie oświadcza, że posiada uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz zobowiązany jest profesjonalnie i rzetelnie wykonywać każdą usługę, działając na korzyść Zlecającego.